Záručné podmienky

Záručné podmienky

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je uvedené u daného tovaru inak, je záručná doba na zariadenia všetkých značiek minimálne 24 mesiacov. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia týchto záručných podmienok. U predĺženej záruky sa reklamácie riadia výhradne týmito záručnými podmienkami. Táto záruka nemá vplyv na zodpovednostné vzťahy podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

1. Všeobecné záručné podmienky:

- U výrobkov to vyžadujúcich - preukázanie odbornej montáže a údržby: fyzickou alebo právnickou osobou spôsobilou na vykonávanie danej činnosti. Ak zariadenie vyžaduje pravidelnú a profesionálnu údržbu, v prípade jej absencie zariadenie stratí záruku. Frekvenciu minimálnej ročnej údržby určuje priložený návod na použitie.
- Pri každom dokumente podľa tohto informačného listu platí pravidlo, že záruka sa môže uplatniť iba vtedy, ak dodávateľ a zariadenie (na ktoré sa vzťahuje záruka) sú jednoznačne určiteľné z daného dokumentu. Určiteľnosť znamená v prípade dodávateľa údaje právnickej osoby, v prípade zariadenia predovšetkým sériové číslo (serial no.) a číslo modelu nachádzajúce sa na zariadení.

2. Záručné doby

a) Predávajúci poskytuje 2 ročnú záruku na zariadenie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia od predávajúceho kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili sa až neskôr počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po dodaní tovaru (výrobku resp. zariadenia) kupujúcemu. Demonštratívne uvádzame nasledovné príklady, ktoré sa nepovažujú za záručnú vadu, ktorej príčina vznikla po dodaní výrobku spotrebiteľovi, napríklad, ak vada bola spôsobená:

- nesprávnou montážou (okrem prípadov, ak montáž vykonal predávajúci alebo ním poverená osoba,)
- nesprávnym použitím, nedodržaním návodu na použitie
- nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, vandalizmom, nedostatkom údržby
- živelnými pohromami a katastrofami.

Ak servisná spoločnosť, u ktorej bola objednaná záručná oprava, dokáže, že vada bola spôsobená odlišným použitím od návodu, že chyba je zapríčinená abnormálnym užívaním, modifikáciou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, alebo vznikla z dôvodu po zakúpení, predávajúci neposkytne žiadnu záruku. Vyhradzujeme si právo preskúmať príčinu a okolnosti chyby. Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty. V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, a podľa užívateľskej príručky nie je možné identifikovať problém, zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi. Záruka má byť uplatnená u predávajúceho záručným listom. Stratený záručný list bude nahradený kupujúcemu v prípade dôveryhodného dôkazu o dátume predaja (datovaná a opečiatkovaná faktúra) do jedného roka od predaja.

V prípade záručnej vady:

- predávajúci zabezpečí opravu zariadenia. V prípade, ak oprava je nemožná, predávajúci zabezpečí výmenu zariadenia.
- ak predávajúci nezaviazal sa k oprave resp. výmene, túto povinnosť v primeranej lehote s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa nemôže splniť, alebo ak neexistuje záujem spotrebiteľa o opravu resp. výmenu, spotrebiteľ môže nárokovať proporcionálnu zľavu z kúpnej ceny, môže zabezpečiť opravu vady iným na náklady predávajúceho so súhlasom predávajúceho.
- oprava resp. výmena zariadenia má byť vykonaná v primeranom termíne (do 30 dní) s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa.
- počas opravy môžu byť do zariadenia nainštalované iba nové súčiastky.
- zo záručnej doby je odčítaná tá doba, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať zariadenie vhodným spôsobom. Záručná doba na náhradný (opravený) výrobok alebo náhradnú (opravenú) súčiastku začne opäť plynúť po doručení reklamovaného výrobku späť spotrebiteľovy.
- za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do elektriky, atď.
- kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami, prijatie ktorej musí predávajúci potvrdiť.

b) Rozšírená predlžená záruka

Predávajúci môže poskytnúť rozšírenú predlženú záruku odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, pričom aj tu platí, že záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili až neskôr počas záručnej doby.

Podmienky rozšírenej predĺženej záruky:

- koncový používateľ musí uchovávať nákupnú faktúru počas celej predĺženej záručnej lehoty,
- rozšírená záruka sa automaticky zruší, ak chýba nákupná faktúra, protokoly o údržbe alebo záručný list
- faktúry a iné dokumenty musia vo všetkých prípadoch obsahovať typ zariadenia (číslo modelu) a sériové číslo (Serial no.),
- zariadenie bolo servisované predávajúcim alebo ním poverenou osobou

Rozšírená záruka sa poskytuje vo forme výmeny súčiastky, skutočnej opravy. Pokiaľ nie je možná oprava, predávajúci zabezpečí výmenu chybného zariadenia.