Záručné podmienky na agrofóliu

KRITIFIL® fólie sú vyrobené z moderných viacvrstvových zariadení a sú podrobené dôkladnej kontrole kvality, aby spĺňali požiadavky vyhlášky ISO 9001, čím sa zaručí, že všetky produkty doručené zákazníkom spĺňa požadované špecifikácie.

Výrobca garantuje životnosť dolu uvedeného produktu voči parametru UV – degradácia na nasledujúce obdobie:

Typ fólie

Hrúbka (mic.)

Lokalita

Životnosť

Limit S/CI

UV2925 AC

150

Stredná Európa

4 roky

700/150

 

V prípade predčasného zlyhania z dôvodu UV – degradácie pred vyššie uvedeným obdobím, výrobca ponúkne zľavu na nákup na výmenu poškodenej fólie, za rovnakých podmienok za akých predal poškodenú fóliu podľa nasledujúceho vzorca:

D% = (GL – AL) / GL * 100

pričom:

D% = zľava uvádzaná v percentách

GL = záručná doba fólie uvádzaná v mesiacoch

AL = aktuálna dĺžka života fólie v dobe vzniknutia poškodenia, uvádzaná v mesiacoch, začínajúc predošlým 1. septembrom pred inštaláciou fólie, ktorá nesmie presiahnuť hodnotu 12 mesiacov od dátumu výroby.

Podmienky a výnimky:

 1. Fólia je považovaná za predmet predčasnej UV – degradácie v prípade, že je ťahová sila pri pretrhnutí znížená pod hodnotu 11N/mm2 (podľa vyhlášky ASTM D882) vplyvom UV žiarenia.
 2. Zlyhanie pri mechanickom poškodení spôsobenom prepichnutím, nárazom, dierou alebo kontaktom s rastlinou, oceľou alebo medenými svorkami, silným vetrom, búrkou, krupobitím, alebo inými extrémnymi vplyvmi počasia, alebo vplyvom Božskej sily, vplyvom pesticídov alebo síry (ak bude zrejmá prítomnosť S, Cu, As, Hg, Ti, F, Cl, Br, I a vodíkové putá, ktoré presiahli hodnoty nad hranice, ktoré sú uvedené v tabuľke vzhľadom na typ fólie, Fe prekračujúce hodnoty 80 ppm vo fólii), nesprávna manipulácia, konzervácia alebo inštalácia fólie, nevhodný stav konštrukcie fóliovníka ako napríklad hrdza alebo ostré hrany, poškodenie vplyvom živice pochádzajúcej z dreva, železom, mazacími látkami, pohonnými látkami, éterom, dechtom atď., použitím PVC ochrannej pásky alebo náterom farbou, ktorá nemá základ na akrylovej alebo vinylovej báze, sú z tejto záruky výslovne vylúčené.
 3. Celý povrch fólie, ktorý je v priamom kontakte s rámom fóliovníku musí byť natretý z vonku bielou farbou na báze vinylu alebo akrylu, alebo ošetrený pomocou vhodnej ochrannej pásky, nie neskôr ako 2 týždne od inštalácie. Vonkajšiu fóliu pri dvojitej nafukovanej fólii nie je potrebné natierať v prípade, že nie je v kontakte s konštrukciou fóliovníku, avšak celá dĺžka vonkajšej fólie musí byť natretá v mieste kontaktu s žľabmi.
 4. Záruka sa nevzťahuje a zodpovednosť sa nepreberá ohľadom účinnosti a/alebo trvaniu proti orosujúcemu sa efektu.
 5. Pripojené inštrukcie od výrobcu ohľadom inštalácie a používania fólie musia byť dodržané.
 6. V prípade akéhokoľvek zlyhania je užívateľ zodpovedný za zamedzenie akýchkoľvek škôd, ktoré by mohli vzniknúť.
 7. Táto záruka sa vzťahuje iba na  náhradu hodnoty poškodenej fólie podľa vzorcu uvedeného vyššie. Žiadna záruka nie je garantovaná a žiadna zodpovednosť sa jednoznačne nepreberá za náhradu hodnoty či potenciálneho poškodenia plodín, straty alebo zisku, či výnimočných, nepriamych či následných škôd.
 8. Táto záruka je namiesto všetkých ostatných záruk či podmienok, výslovných či implicitných, zákonných či iných, zahŕňajúc no nelimitujúc predajnosť či akúkoľvek iný vhodný účel. Je na zodpovednosti užívateľa overenie si vhodnosti konkrétneho typu fólie na konkrétny spôsob použitia.
 9. Platia všeobecné obchodné a dodacie podmienky predajcu.
 10. Rozhodnutie jurisdikcie pri akejkoľvek nezhode na základe tejto záruky prislúcha súdu Iraklion – Kréta v Grécu.

Postup overovania pohľadávok:

 1. Vzorku minimálne o rozmere 0,5 m2 pochádzajúca z poškodenej plochy fólie je potrebné zaslať na analýzu a identifikáciu príčiny zlyhania výrobcovi v priebehu jedného týždňa od všimnutia si poškodenia. Je potrebné uviesť nasledujúce informácie:typ fólie, rozmer, kód produktu, dátum nákupu, dátum inštalácie, druh a stav rámu, plodina, použité pesticídy a miera ich používania, umiestnenie zlyhania na fólii, množstvo poškodenej fólie a taktiež všetky ostatné informácie vyžiadané výrobcom.
 2. Výrobcovi a jeho zástupcovi musí byť umožnené prešetrenie miesta vzniku poškodenia.
 3. V prípade prešetrovania a/alebo analýzy riadenú laboratóriom výrobcu odhalí, že zlyhanie bolo zapríčinené kvalitou fólie, budú uplatnené vyššie uvedené podmienky záruky.
 4. V inom prípade má používateľ právo podrobiť fóliu analýze v nezávislom laboratóriu po vzájomnej dohode, ktoré realizuje nevyhnutné analýzy a určí možnosti príčin zlyhania, ktoré budú akceptované oboma stranami. Poplatky za nezávislé analýzy budú  pokryté výrobcom v prípade, že výsledok bude preukazovať zlyhanie fólie zapríčinené jej kvalitou, alebo používateľom v prípade, že zlyhanie nebolo zapríčinené kvalitou fólie alebo v prípade, že bude preukázané, že minimálne jedna zo všeobecných podmienok / výnimiek nebola dodržaná.