Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky

Podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v znení aktualizácie č. 2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Predmet obstarávania: Obstaranie hnuteľných vecí na pestovanie zeleniny v NFT systéme

Výzva na predkladanie ponúk - ŠRV - SCHETELIG

Predmet obstarávania: Zariadenia skladového hospodárstva a manipulačné vozíky

Výzva na predkladanie ponúk - Sklad - SCHETELIG