Štartovacia sada chémie do bazénov

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQVKL100

Štartovacia sada chémie do bazénov

Dostupnosť
Skladom
Merná jednotka: ks (ks)

Štartovacia sada chémie do bazénov

Esenciálne chemikálie na udržanie čistej vody v bazéne.

Obsah:
- 1 kg rýchlo sa rozpúšťajúcich chlórových granúl
- 1 kg pomaly sa rozpúšťajúcich tabliet chlóru
- 1,5 kg chemikálie znižujúcej pH
- 1 l chemikálie proti riasam
- 1 súprava na analýzu vody AQUACHEK, ktorá meria pH a obsah chlóru vo vode


Základné chemikálie na úpravu vody v bazénoch
Prostriedky nevyhnutné na výrobu závesov okolo umývadla
Osnovne hemikalije za obrubu základnej vody

Balenie obsahuje:
RÝCHLY CHLÓR - rýchlorozpustný chlórový granulát na dezinfekciu bazénov 1 kg
Obsah:
Dichlórizokyanurát sodný 97,5 %. Obsah biocídneho výrobku na 100 g výrobku je 97,5 g.

TARTAKLOR - pomaly rozpustné chlórové tablety 1 kg
Zloženie:
kyselina trichlórizokyanurová 99%. Výrobok obsahuje 100 g biocídneho materiálu 99 g.

MINUSZAPH - chemikália na zníženie pH 1,5 kg
Zloženie:
hydrogensíran sodný 100%

RIASY - na zabránenie rastu rias 1 l
Obsah:
alkyldimetylbenzylamóniumchlorid 10%. 100 g výrobku obsahuje 10 g biocídneho materiálu.

AQUACHEK - Súprava na analýzu vody na stanovenie pH a obsahu voľného chlóru vo vode.

Varovné vety:
H272: Môže zosilniť požiar; oxidačný účinok. H302: Škodlivý po požití. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH206: Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia:
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P260: Nevdychujte pary/aerosóly. P261: Zabráňte vdychovaniu prachu. P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu tváre P301 + P312: Pri požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. P303 + P361 + P353: Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.
   

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.


Značka Pontaqua
Eshop doprava od 49 € doprava zadarmo

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty