Reklamačné podmienky

Reklamácie a reklamačný poriadok

 

Kupujúci v čo najkratšom čase po zistení chyby doručí predávajúcemu na vlastné náklady v balíku tovar určený na reklamáciu a písomnú reklamáciu ktorá musí obsahovať:

 

a.) meno a priezvisko kupujúceho,
b.) adresu kupujúceho,
c.) kontaktné údaje, tel.č., e-mailovú adresu,
d.) názov tovaru a jeho výrobné, sériové číslo ak má,
e.) kópiu záručného listu ak bol vydaný,
f.) kópiu nadobúdacieho dokladu - faktúry alebo pokladničného bloku z fiškálnej pokladnice,
g.) stručný popis chyby,
h.) dátum a podpis kupujúceho

 

Po doručení tovaru na reklamáciu predávajúci posúdi chybu a v prípade potreby postúpi tovar na odborné posúdenie chyby výrobcovi/dodávateľovi alebo zmluvnému servisnému partnerovi.

 

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

 

- Poškodenie prirodzeným používaním
- Poškodenie vzniknuté nadmernou záťažou, mechanickým opotrebením
- Poškodenie pri používaní v nevhodných podmienkach
- Pri neodbornom zásahu
- Poškodenie pri manipulácii a používaní v rozpore s návodom na použitie
- Poškodenie pri ostatných nežiaducich a nevhodných vplyvoch – ostré predmety, vysoká teplota, pád ....

 

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na tovare opravená/odstránená a funkčný výrobok vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu. V prípade neodstrániteľnej chyby bude výrobok vymenený za rovnaký nový, alebo po dohode s kupujúcim za podobný nový, pričom je potrebné vyrovnanie cenového rozdielu z jednej alebo druhej strany.

 

Ak sa reklamácia posúdi ako neopodstatnená, bude kupujúcemu vrátený.