PH minus 5L AQUASAV, tekuté

PH minus 5L AQUASAV, tekuté

Predaj skončil

PH minus 5L AQUASAV, tekuté

Kvapalný prostriedok na zníženie pH

Aplikácia:
Je vhodné dávkovať do vody na prítoku alebo na viacerých miestach v bazéne. Na zníženie pH o 0,1 je potrebných 200 ml AQUASAV na 10 m 3 bazénovej vody. Ideálne pH bazénovej vody je 7,2-7,6, ktoré sa kontroluje 1-2x týždenne pomocou analyzátora vody. Pri vysokom pH nemá chlórovacie činidlo dezinfekčný účinok, takže voda v bazéne sa zakalí. Bazénová voda s nízkym pH dráždi oči a poškodzuje bazén. Ak je pH nižšie ako 7,2, pridajte PLUSZAPH. Nikdy nelejte vodu do kyseliny sírovej!

Varovná veta:
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P223: Nedotýkajte sa vody v žiadnej forme, inak môže dôjsť k prudkým reakciám a vznieteniu. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Zloženie:
kyselina sírová 15%

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.


Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty