Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o., IČO: 36 565 334
(platné pre veľkoobchodný predaj tovaru na internetovej stránke www.schetelig.sk)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou SCHETELIG CE s.r.o., so sídlom Železničná 961, 925 84 Vlčany, IČO: 36 565 334, IČ DPH: SK2021894567, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16476/T ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“ alebo „zákazník“) a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktoré vzniknú pri veľkoobchodnom predaji tovaru na internetovej stránke www.schetelig.sk (ďalej len „e-shop“).
 2. VOP sa vzťahujú na predaj tovaru cez e-shop, pričom predaj tovaru sa uskutočňuje výhradne medzi podnikateľmi a preto sa na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nebudú aplikovať ustanovenia spotrebiteľského práva.
 3. Pod pojmom tovar sa rozumejú produkty, ktorých špecifikácia je uvedená na e-shope, pričom predávajúci upozorňuje kupujúceho, že nie každý tovar je dostupný na sklade, dostupnosť niektorých tovarov závisí od dodávateľa tohto tovaru a niektoré tovary sú dostupné a oceniteľné iba na základe individuálneho posúdenia zo strany predávajúceho.
 4. Právny vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim predstavuje kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike, pričom právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia kúpnou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky sa aplikujú aj v prípade, ak miestom dodania tovaru je Česká republika alebo iný štát / alebo kupujúci je subjekt so sídlom alebo miestom podnikania v Českej republike alebo v inom štáte. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými (a to aj elektronicky), upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP.
 5. Na základe kúpnej zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

 

II. Registrácia, zľavy a objednávka

 1. E–shop je určený iba pre zaregistrovaných zákazníkov. Na základe registrácie je kupujúcemu pridelená veľkoobchodná zľava.
 2. Kupujúci je pri registrácii povinný uviesť pravdivé údaje, ktoré od neho bude vyžadovať registračný formulár, tieto údaje budú následne zo strany predávajúceho preverované.
 3. V prípade akýchkoľvek zmien v registračných údajoch, je kupujúci povinný aktualizovať svoje údaje na e–shope.
 4. Pri registrácii je kupujúci povinný odsúhlasiť znenie týchto VOP.
 5. Základná cena tovaru je uvedená bez DPH pri každom tovare na e–shope. Ak má tovar viacero variantov, pri ukážke sa zobrazuje najnižšia cena a pri výbere iného variantu a zobrazí cena tohto variantu.
 6. Po registrácii sa pre kupujúceho vytvorí zákaznícke konto, a základe čoho sa kupujúcemu pridelí veľkoobchodná zľava na väčšinu tovarov vo výške 10% zo základnej ceny tovaru a po prihlásení sa do e-shopu pod týmto kontom sa automaticky zobrazujú zľavnené ceny.
 7. Po registrácii kupujúceho vykoná predávajúci interné overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých kupujúcim pri registrácii. Pokiaľ boli všetky registračné údaje správne, predávajúci označí kupujúceho ako overeného zákazníka a kupujúci získa veľkoobchodnú zľavu zo základnej ceny väčšiny tovarov. (kým sa neuskutočnilo toto overenie, zákazníkovi sa po prihlásení do e-shopu v záhlaví pri názve jeho prihlásenej firmy zobrazuje červený výkričík a výška jeho zľavy je iba 10% zo základnej ceny).
 8. Minimálna hodnota objednávky pre udelenie veľkoobchodnej zľavy na objednaný tovar je 120 Eur vrátane DPH - táto informácia sa zobrazuje v košíku na konci zoznamu položiek.
 9. Niektoré tovary majú špeciálne zľavové podmienky (napr. pri paletovom odbere), tieto objednávky sa riešia individuálne, prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.
 10. Ďalšia zľava nad rámec veľkoobchodnej zľavy môže byť poskytnutá v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia tovaru a / alebo platby, výška tejto zľavy sa zobrazí pri zvolenej kombinácii doručenia tovaru a platby za tovar.
 11. Vybrané produkty si kupujúci ukladá do košíka, na záver prejde do košíka, skontroluje obsah, množstvá atď., vyberie si kombináciu spôsobu doručenia a spôsobu platby. Pred dokončením a odoslaním objednávky musí kupujúci odsúhlasiť, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami.
 12. Po odoslaní objednávky bude na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií odoslaný potvrdzujúci e-mail.
 13. Potvrdzujúci e-mail je potvrdenie, že objednávka bola do systému predávajúceho doručená. Na základe tohto potvrdzujúceho e-mailu nevzniká kupujúcemu právo na dodanie tovaru, pretože predávajúci musí najskôr preveriť jeho dostupnosť. V prípade nedostupnosti niektorého produktu, resp. zmien v súvislosti s objednávkou bude predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 14. Až po preverení celej objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorým definitívne potvrdí platnosť a zrealizovateľnosť objednávky. Až odoslanie tohto potvrdenia predstavuje moment, kedy je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá kúpna zmluva. (ďalej len „akceptácia objednávky“)
 15. V prípade, ak bude kupujúci (zákazník, ktorý je registrovaný na e-shope) objednávať tovar u predávajúceho mimo prostredia e-shopu, teda e-mailom, vzťahujú sa tieto obchodné podmienky primerane aj na objednávky vykonané e-mailom. Aj v tomto prípade platí, že kúpna zmluva je medzi stranami uzavretá až potom, ako kupujúci preverí celú objednávku a zašle kupujúcemu akceptáciu objednávky podľa predchádzajúceho bodu. Súhlas kupujúceho s VOP, ktorý vyjadril pri registrácii sa vzťahuje aj na prípady objednávok mimo prostredia e-shopu.

 

III. Storno objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený jeho objednávku zrušiť bez uvedenia dôvodu do momentu, kedy mu bude e-mailom doručená zo strany predávajúceho akceptácia objednávky podľa článku II. bod 14 týchto VOP.
 2. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky.
 3. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku tým spôsobom, že nezašle kupujúcemu akceptáciu objednávky podľa článku II. bod 14 týchto VOP, a to v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, pokiaľ sa výrazne zmenila cena tovaru, alebo náklady na realizáciu objednávky prípadne doručenie tovaru sú príliš vysoké, alebo kupojúci nesprávne uvedie svoje .
 4. Storno objednávky sa realizuje e-mailom, použitím e-mailovej adresy, ktorú má vo svojom konte zaregistrovanú kupujúci a kontaktnej e-mailovej adresy predávajúceho.

 

IV. Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu, ktorá je individuálna a jej dĺžka závisí od konkrétneho tovaru. Dĺžka záručnej doby je určovaná výrobcom tovaru, resp. jeho dodávateľom.
 2. Dĺžka záručnej doby je zobrazená v popise tovaru na dodacom liste.
 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, ak zo strany výrobcu alebo dodávateľa tovaru nie je uvedené niečo iné.
 4. V prípade tovaru, ktorý má na svojom obale uvedenú expiračnú dobu, platí, že tento tovar sa môže použiť iba do vypršania expiračnej doby.

 

V. Kúpna cena, spôsob dopravy a spôsob platby

 1. Kúpna cena je uvedená v e-shope pri každom tovare.
 2. Platba za objednaný tovar sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:
  • hotovosťou (možné iba pri odbere v predajni predávajúceho)
  • dobierkou (za tovar zaplatí kupujúci doručovacej službe pri prevzatí tovaru). V prípade, že doručovacia spoločnosť doručí balík a kupujúci ho odmietne prevziať – následne sa kupujúcemu vyúčtujú náklady na doručenie a späťvzatie tovaru)
  • prevodom na účet vopred alebo so splatnosťou vedený v banke Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN: SK6709000000000203406924, SWIFT: GIBASKBX).
  • variabilný symbol pri platbe je potrebné použiť iba číslice z čísla objednávky. Príklad: ak má objednávka č.: SCHSK99999, tak variabilný symbol pri platbe prevodom bude 99999.
 3. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci čo najskôr. Termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru. Objednávky vybavuje predávajúci v chronologickom poradí. Ak objednávka obsahuje len tovar, ktorý je dostupný zo skladu – posiela predávajúci tovar do 48 hodín od akceptácie objednávky, ak objednávka obsahuje aj tovar, ktorý nie je na sklade – dátum dodania záleží od potvrdenia termínu od dodávateľa tovaru - v takomto prípade predávajúci oboznámi kupujúceho s predpokladaným termínom dodania tovaru telefonicky alebo e-mailom.
 4. Pri objednávke, ktorej predmetom je tovar zhotovený na mieru, t.j. tovar odrezaný na požadovaný rozmer, resp. technológia nastavená a vyrobená podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, sa požaduje platba časti alebo celej kúpnej ceny vopred na účet predávajúceho. V takomto prípade sa konkrétne platobné podmienky dohodnú pred akceptáciou objednávky.
 5. Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom
  a) priamej kamiónovej dopravy PKP
  b) rozvozového vozidla predávajúceho
  c) zásielkovej služby UPS (tovar s hmotnosťou do 70 kg)
  d) zásielkovej služby Toptrans (veľkoobjemový tovar a tovar s hmotnosťou nad 70 kg)
 6. Doprava priamo kamiónom PKP sa využíva prevažne pri celokamiónových resp. paletových objednávkach substrátu, hnojív, technologického vybavenia, konštrukcií, .... . V takomto prípade si kupujúci musí zabezpečiť techniku a ľudí na vykládku. Kupujúci po vykládke a prekontrolovaní tovaru, paliet atď. potvrdí CMR a dodací list prepravcovi. Pokiaľ kupujúci zistí nezrovnalosti, poškodenie atď, je nutné poznačiť to a stručne popísať na CMR. Za poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim počas vykládky prepravca ani predávajúci nezodpovedá. Oskenované potvrdené dokumenty kupujúci pošle e-mailom na e-mailovú adresu objednavky@schetelig.sk čo najskôr po vyložení tovaru. Cena za túto prepravu sa dojednáva individuálne.
 7. V prípade dopravy prostredníctvom rozvozového vozidla vzniká kupujúcemu nárok na dopravu zdarma v prípade, ak sa miesto doručenia tovaru nachádza do 120 km od centrály predávajúceho vo Vlčanoch a zároveň je hodnota objednávky vyššia ako 120 Eur vrátane DPH a zároveň nejde o tovar nadrozmerný, ťažký alebo neskladný. Nadrozmerný, ťažký, neskladný tovar – je označený na e-shope ikonkou „špeciálna preprava“, teda ak objednávka obsahuje takýto tovar, nie je možné dodať ju bezplatne, aj keď spĺňa vyššie uvedené podmienky.
 8. V prípade ak nie je splnená ktorákoľvek podmienka bezplatnej dopravy podľa bodu 3 (a to aj v prípade, že pri objednávke bude uvedená bezplatná doprava rozvozovým vozidlom), platí, že predávajúci je oprávnený osobitne účtovať cenu za dopravu a za účelom vyčíslenia ceny dopravy bude predávajúci kontaktovať kupujúceho. Sadzba prepravného predstavuje 0,15 Eur bez DPH/km za vzdialenosť zo skladu predávajúceho do miesta dodania a späť.
 9. Cena prepravného UPS: Doručenie tovaru, ak je hodnota objednávky vyššia ako 120 Eur s DPH je zdarma, za podmienky, že nejde o tovar nadrozmerný, ťažký alebo neskladný. Inak platia nasledovné ceny: Cena prepravného sa stanovuje podľa výšky ceny objednávky, podľa spôsobu dopravy a platby. Pre doručenie tovaru s hmotnosťou do 70kg sú ceny prepravného nasledovné:

  do 120 € s DPH zásielkovou službou UPS na dobierku cena prepravy závisí od hmotnosti tovaru plus príplatok za platbu 1,00€ s DPH do 120 € s DPH zásielkovou službou UPS pri platbe vopred na účet cena prepravy závisí taktiež od hmotnosti tovar
Od Do Cena
0.00 kg 2.00 kg 3.19 €
2.00 kg 5.00 kg 3.34 €
5.00 kg 8.00 kg 3.59 €
8.00 kg 10.00 kg 4.31 €
10.00 kg 15.00 kg 4.76 €
15.00 kg 20.00 kg 5.64 €
20.00 kg 30.00 kg 7.12 €
30.00 kg 40.00 kg 9.03 €
40.00 kg 50.00 kg 14.38 €
50.00 kg 54.00 kg 17.61 €
54.00 kg 58.00 kg 18.57 €
58.00 kg 60.00 kg 19.21 €
60.00 kg 62.00 kg 19.86 €
62.00 kg 65.00 kg 20.82 €
65.00 kg 68.00 kg 21.78 €
68.00 kg 70.00 kg 22.42 €

 

VI. Osobité podmienky

 1. Bez ohľadu na ustanovenia týchto VOP si predávajúci vyhradzuje pre niektoré obchody použitie osobitných podmienok.
 2. V prípade nových zákazníkov (zákazníkov, s ktorými predávajúci ešte v minulosti nikdy neobchodoval, resp. zákazníkov, ktorí neodobrali žiadny tovar po dobu 10 mesiacov pred vytvorením objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo požadovať platbu vopred na predfaktúru.
 3. V prípade, ak má zákazník voči predávajúcemu záväzky po splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo nedodať zákazníkovi tovar až do momentu, kedy zákazník uhradí všetky záväzky po splatnosti.
 4. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade, ale je potrebné ho vyrobiť na mieru je predávajúci oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie zálohovej platby. Po zaplatení zálohovej platby sa začne tovar pre zákazníka vyrábať, pričom objednávku už nie je možné zrušiť a v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky z akéhokoľvek dôvodu na strane kupujúceho platí, že kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie záväzku prevziať si tovar, ktorá sa rovná výške zálohovej platby. Z tohto dôvodu sa zálohová platba sa nevracia a predávajúci si ju započíta na jeho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
 5. V prípade, ak kupujúci vráti časť tovaru z objednávky, ku ktorej predávajúci pripojil aj nejaký tovar grátis, pričom vrátením časti objednaného tovaru zaniknú podmienky na poskytnutie tovaru grátis, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar dodaný predávajúcim k objednávke grátis.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním údajov pri registrácii (ak ide o údaje, ktoré majú povahu osobných údajov) vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim nebudú poskytnuté bez súhlasu kupujúceho tretím osobám a budú použité výhradne na účely, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopu.
 3. Osobné údaje, ktoré vyplníte pri registrácii, spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim nebudú poskytnuté bez súhlasu kupujúceho tretím osobám a budú použité výhradne na účely, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopu. Informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, účele spracúvania Vašich osobných údajoch, ako aj ďalších dôležitých informáciách priamo na webovej stránke prevádzkovateľa  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36565334/sk/zakladne-informacie v sekcii ochrana osobných údajov.

 

VIII. Ochrana autorských práv

Obsah (články, fotografie, grafy a pod.) internetovej stránky www.schetelig.sk je majetkom predávajúceho a je chránený autorským právom. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho využívať obsah tejto internetovej stránky za účelom dosiahnutia vlastného zisku. Kupujúci rovnako nie je oprávnený akokoľvek zasahovať, kopírovať, spracovávať alebo upravovať obsah internetovej stránky www.schetelig.sk.

 

IX. Vzájomná komunikácia

Zmluvné strany potvrdzujú, že komunikáciu prostredníctvom e-shopu, resp. prostredníctvom e-mailu sa považuje za riadnu písomnú formu. Pre komunikáciu je na strane predávajúceho určená e-mailová adresa: objednavky@schetelig.sk a na strane kupujúceho je to e-mailová adresa, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii. Akákoľvek korešpondencia sa považuje za doručenú uplynutím 3 pracovných dní od podania poštovej zásielky adresovanej druhej zmluvnej strane na poštovú prepravu (v prípade listinnej komunikácie), resp. momentom odoslania e-mailu z aktuálnej e-mailovej adresy zmluvnej strany na aktuálnu e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany (v prípade e-mailovej komunikácie) Prípadnú zmenu poštovej alebo e-mailovej adresy je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany potvrdzujú, že osoby, ktoré majú prístup k e-mailovým adresám uvedeným vyššie, a ktoré budú tieto e-mailové adresy využívať sú oprávnené za zmluvné strany konať.

 

X. Platnosť a účinnosť VOP

Kupujúci registráciou na e-shope a využívaním e-shopu potvrdzuje a vyhlasuje, že tieto VOP si riadne prečítal, resp. sa s nimi oboznámil na internetovej stránke predávajúceho, a teda ich kupujúci bezvýhradne akceptuje. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 18.9.2017.