Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné definície

 • Zverejnené „Všeobecné obchodné podmienky" sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka (ďalej „kupujúci") „veľkoobchod" (SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri). Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazník) a spoločnosťou SCHETELIG CE s.r.o., IČO: 36 565 334, Železničná 961, Vlčany 925 84, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 16476/T (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru www.schetelig.sk. Tieto obchodné vzťahy sa riadia právnou úpravou podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.
 • Kontaktné údaje predávajúceho:

SCHETELIG CE s.r.o.
IČO:
36565334
DIČ: 2021894567
IČ DPH: SK2021894567
Železničná 961, Vlčany 925 84
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 16476/T

 • Prevádzka: 

SCHETELIG CE s.r.o.
Dlhá nad Váhom 440, Dlhá nad Váhom, 927 05

Telefón: +421 31 / 788 47 11
E-mail: objednavky@schetelig.sk

 • VOP sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti (predávajúceho) SCHETELIG CE s.r.o. (www.schetelig.sk) a súčasne aj v prevádzke predajcu na viditeľnom a dostupnom mieste. Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi. 

2. Základné podmienky spolupráce

 • Nakupovať vo firme SCHETELIG CE s.r.o. môže:

a) SZČO (fyzická osoba) alebo právnická osoba (platné veľkoobchodné ceny), ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja. Podmienkou nákupu za veľkoobchodné ceny je registrácia kupujúceho cez e-shop www.schetelig.sk, e-mailom alebo osobne na kontaktnej adrese: SCHETELIG CE s.r.o., Dlhá nad Váhom 440, Dlhá nad Váhom, 927 05. Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom.

3. Objednanie tovaru alebo služby

 • Tovar alebo službu je možné objednať: telefonicky, elektronicky e-mailom, prostredníctvom e-shopu (www.schetelig.sk) alebo osobne. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy (obchodného vzťahu) a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva (obchodný vzťah) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.
 • Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod „) je povinný vo svojej objednávke zadať:

a) obchodný názov, meno a priezvisko kontaktnej osoby
b) fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná 
c) tel. číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom
d) popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby
e) spôsob dodania/odberu
f) IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci platca DPH
g) e-mailovú adresu

 • Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na www.schetelig.sk a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy má možnosť pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese SCHETELIG CE s.r.o. (prístup cez PC).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru, ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.schetelig.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny. 
 • Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy. Zľavy uverejnené v e-shope www.schetelig.sk sa nevzťahujú pre osobný odber tovaru alebo služby v prevádzke (Dlhá nad Váhom 440, Dlhá nad Váhom, 927 05).
 • Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky budú mu poskytnuté informácie automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.
 • Minimálna hodnota objednávky je 100 € bez DPH
 • Niektoré tovary majú špeciálne zľavové podmienky (napr. pri paletovom odbere), tieto objednávky sa riešia individuálne, prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.

4. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho, resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Nárokovateľný storno poplatok predajcom môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a) nie je možné žiadnou formou objednávku potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nemožnosť doručenia potvrdenia na zadaný e-mail a pod.)
b) objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na www.schetelig.sk 
c) tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť

 • Odstúpenie od zmluvy – postup:

a) spotrebiteľ vyplní a pošle tlačivo „Odstúpenie od kúpnej zmluvy" na e-mail: objednavky@schetelig.sk
b) predávajúci potvrdí „Odstúpenie od kúpnej zmluvy"
 a vyzve spotrebiteľa k doručeniu tovaru, ktorý chce vrátiť
c) tovar s vytlačeným a vyplneným tlačivom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy
" môže spotrebiteľ doručiť osobne alebo kuriérskou službou (tovar by mal byť doručený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné tak aj s originálnym obalom, v prípade, že vrátený tovar bude poškodený alebo nekompletný, môže predávajúci znížiť vrátenú kúpnu cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).
d) tovar nesmie spotrebiteľ zaslať späť formou dobierky, takáto zásielka nebude predávajúcim akceptovaná
e) spolu s tovarom je nutné zaslať aj kópiu dokladu o kúpe (faktúru) 
f) ak budú splnené vyššie uvedené podmienky, spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar, ktorá mu bude vrátená najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

5. Platobné podmienky

 • Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že si kupujúci zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku, musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry, ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail.
 • Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod") môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod"). 
 • Splatnosť faktúry je obvykle 7 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod „) splatnosť faktúry až 30 pracovných dní. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti, platobnou kartou alebo faktúrou.
 • Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu (predávajúceho) SCHETELIG CE s.r.o. . V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,1% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.
 • Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

6. Doručenie tovaru

 • Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci kuriérskou službou SPS, UPS, PaletExpress alebo inými s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok. 
 • Informácie o cenách za prepravu, dostupnosti a možnostiach doručenia sú uvedené v samostatnom bloku s názvom: „Cenník pre doručenie tovaru", ktorý je zverejnený na www.schetelig.sk ako aj na prístupnom mieste na kontaktnej adrese SCHETELIG CE s.r.o., Dlhá nad Váhom 440, Dlhá nad Váhom, 927 05.
 • Náklady spojené s doručením sú vo faktúre označené ako „Doprava". Podrobné informácie o tom, čo všetko je zahrnuté v „distribučných nákladoch", sa nachádzajú v samostatnom bloku s názvom: „Cenník pre doručenie tovaru".
 • V prípade, že doručená zásielka je poškodená (obal), je nutné spísať protokol o poškodení zásielky (obalu) s kuriérom, prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky: „poškodená" / bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu /. Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.
 • V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar (kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms), náklady, ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

a) na základe objednávky, ktorú akceptoval kupujúci, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote
b) v prípade doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR
d) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
e) predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
f) predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

8. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu
b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu
c) svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru
d) kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim 

9. Osobné údaje a ich ochrana

 • 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. 
 • 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. 
 • 9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".
 • 9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • 9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 • 9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 • 9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 
 • 9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 • 9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 
 • 9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 • b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
 • 9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 
 • 9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 
 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • b) účel spracúvania osobných údajov,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 • I) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, 
 • II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 • I) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
 • II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
 • IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
 • V) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 • 9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: 
 • a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
 • 9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • 9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 • 9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 • 9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • 9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
 • 9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 
 • 9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 1. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK 2020351993, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka č. 3215/B
 2. PaletExpress, s.r.o., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 36380431, IČ DPH: SK2020124337

10. Záručné a reklamačné podmienky

 • V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neskorších predpisov poskytuje výrobca na dodávaný tovar záručnú dobu 12 mesiacov. Inú - dlhšiu - záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca.
 • Ak kupujúci nie je koncovým zákazníkom, poskytuje predávajúci na tovar v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka záručnú dobu 24 mesiacov.
 • Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti a podobne).
 • Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie, ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru, ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.
 • V prípade, že kupujúci zistí chybu na dodanom tovare alebo službe, je nutné aby bezodkladne tento tovar alebo službu reklamoval u predajcu (§ 18 ods. 2 Zák). Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Reklamovaný tovar musí predajca vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na vrátenie plnej sumy za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový ak sa s predávajúcim nedohodne inak (napr. vyplatenie primeranej zľavy kupujúcemu).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný tovar za taký istý, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie. 
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 a) odovzdaním opraveného tovaru
 b) výmenou tovaru
 c) vrátením kúpnej ceny tovaru
 d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11. Záverečné ustanovenia

 • SCHETELIG CE s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 17.06.2022