Dekalcit 1L

Predaj skončil


Kyslý čistič na bazény a mokré miestnosti

- účinne rozpúšťa nečistoty, odstraňuje mastnotu a usadeniny vodného kameňa
- vhodné na odstraňovanie pruhov vytvorených na vodoryske nádrží
- kyslý tekutý prací prostriedok

Aplikácia:
čistený povrch sa navlhčí a usadenina sa rozpustí koncentrovaným čistiacim prostriedkom. Je vhodné použiť rozprašovač. Na čistenie veľkých plôch pripravte roztok v pomere 1:5 v plastovom vedre, naneste a nechajte odstáť, potom opláchnite vodou. Nechajte pôsobiť na kovových povrchoch len krátko, potom dôkladne opláchnite! Vykonajte test čistenia na citlivých povrchoch (kamenné dlaždice, keramika). Čistenie vodovodného potrubia: Pripravte roztok 1:1 v plastovom vedre a vyčistite nečistoty. Rozpustené nečistoty je potrebné odstrániť! Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do vody v bazéne!

Varovná veta:
H315 Dráždi kožu
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P260 Nevdychujte pary/aerosóly. P303 + P361 + P353 Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie :
kyselina fosforečná 15-20% , p-kumolsulfonát sodný 1,4-1,6%

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty