Web pozastavený

Aktuálne prebieha údržba prosíme o trpezlivosť.

Čistič na kožu CP, sprej 250 ml, ccc

Akcia
Čistič na kožu sprej 250 ml

Čistič na kožu CP, sprej 250 ml

Predaj skončilČistič na kožu CP, sprej 250 ml


Starostlivo čistí kožu, bude pružnejšia a odolnejšia voči povrchovým
trhlinám. Sprej odstráni ľahké znečistenie, ako napríklad odtlačky prstov a
prach, a vaša koža bude vyzerať tak dobre ako nová. Tiež môže byť použitý na
kožené topánky alebo nábytok.Návod na použitie:Dôkladne pretrepte. Naneste rovnomerne na sedadlá a panely dverí. Nechajte
pôsobiť 30 sekúnd a utrite vlhkou handričkou. Povysávajte, keď je suchý. Pred
použitím otestujte farebnosťUpozornenie:Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri
zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu a môže
spôsobiť ospalosť alebo závraty.Podozrenie z poškodzovania plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Môže
spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si dôkladne prečítajte
návod. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a po použitý dôkladne umyte
ruky. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný
zdroj zapálenia. Používať iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
Neprepichujte a nespaľujte , a to ani po spotrebovaní obsahu.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50
°C/122 °F. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými,
národnými a medzinárodnýmiZnačka 151

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty