Chlór 1 kg, 200g tablety

Chlór 1 kg, 200g tablety

Predaj skončil

Chlór 1 kg, 200 g tablety

Dezinfekčný prostriedok na bazénovú vodu

- 200 g tablety s pomalým uvoľňovaním s 90% aktívnym chlórom
- chráni čistotu bazénovej vody proti baktériám a plesniam
- vhodné pre všetky tvrdosti vody
- stabilizovaný, odolný voči slnečnému žiareniu a teplu

Aplikácia:
Po úprave hladiny chlóru pridajte 2-3 tablety na 10 m 3 vody. Pre nepretržité chlórovanie vložte 1 až 3 tablety do plávajúceho dávkovača chemikálií alebo skimmerového koša každých 10–6 dní. Tablet nikdy nehádžte priamo do bazéna, pretože by vybledla farba krytu! Ideálny obsah chlóru: 0,6 až 1,0 mg / l, ideálne pH: 7,2 až 7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody! Prípravok možno použiť aj vo vodách Spoločenstva určených na kúpanie, ak koncentrácia žiadneho z ukazovateľov vo vode neprekračuje limitné hodnoty predpísané vyhláškou 37/1996 (X.18.) NM.

Výstražné upozornenia:
H272: Môže posilniť požiar; oxidačný účinok. H302: Škodlivý po požití. H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH206:Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia :
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P312:
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
kyselina trichlórizokyanurová 99%.
Výrobok obsahuje 100 g biocídneho materiálu 99 g.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

  

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU.

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.