Aquamulti mini 3v1, 1 kg, 20g tablety

Aquamulti mini 3v1, 1 kg, 20g tablety

Predaj skončil

Aquamulti mini 3v1, 1 kg, 20g tablety

- 20 g chlórová tableta s pomalým uvoľňovaním s trojitým účinkom
- Dezinfikuje 90% aktívnym chlórom
- na vločkovanie plávajúcich nečistôt a zabránenie rastu rias
- odporúčame pre menšie rodinné bazény

Použitie:
Dávkovanie po úprave hladiny chlóru na 2 m 3 bazénovej vody 1 tableta týždenne do skimmerového koša alebo plávajúceho dávkovača chemikálií. Pravidelne by sa mali merať hodnoty pH a chlóru. Tabletu nikdy nehádžte do bazéna, pretože by vybledla farba povlaku. Ideálny obsah chlóru: 0,6-1,0 mg / liter, ideálne pH: 7,2-7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody! Prípravok možno použiť aj vo vodách Spoločenstva určených na kúpanie, ak koncentrácia žiadneho z ukazovateľov vo vode neprekračuje limitné hodnoty predpísané vyhláškou 37/1996 (X.18.) NM.

Varovná veta:
H272 - Môže zosilniť požiar; oxidačný účinok. H302 - Škodlivý po požití. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia :
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu. P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu tváre. P301 + P312 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305 + P351 + P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 - Uchovávajte uzamknuté. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Najmenej 97,5 % kyseliny ricchlórizokyanurovej 2,5 % síranu meďnatého
100 g produktu obsahuje 97,5 g kyseliny trichlórizokyanurovej a 2,5 g síranu meďnatého.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

  

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU. 

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.