Aquamulti 3v1, 3 kg, 200 g tablety

Aquamulti 3v1, 3 kg, 200 g tablety

Predaj skončil

Aquamulti 3v1, 3 kg, 200 g tablety

- 200 g chlórová tableta s pomalým uvoľňovaním s trojitým účinkom
- Dezinfikuje 90% aktívnym chlórom
- na vločkovanie plávajúcich nečistôt a zabránenie rastu rias

Použitie:
Dávkovanie po úprave hladiny chlóru na 20 m 3 bazénovej vody 1 tableta týždenne do skimmeru alebo plávajúceho dávkovača chemikálií. Pravidelne by sa mali merať hodnoty pH a chlóru. Tabletu nikdy nehádžte do bazéna, pretože by vybledla farba povlaku. Ideálny obsah chlóru: 0,6-1,0 mg / liter, ideálne pH: 7,2-7,6. Na nastavenie parametrov chémie vody je potrebný analyzátor vody! Prípravok možno použiť aj vo vodách Spoločenstva určených na kúpanie, ak koncentrácia žiadneho z ukazovateľov vo vode neprekračuje limitné hodnoty predpísané vyhláškou 37/1996 (X.18.) NM.

Varovná veta:
H272 Môže zosilniť požiar; oxidačný účinok. H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. EUH206 - Pozor! Nepoužívajte s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné upozornenia :
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P312 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305 + P351 + P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zloženie:
kyselina trichlórizokyanurová 97,5%, síran meďnatý 2,5%
100 g produktu obsahuje 97,5 g kyseliny trichlórizokyanurovej a 2,5 g síranu meďnatého.

Pri používaní biocídov dbajte na bezpečnosť! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a návod na použitie.

  

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU. 


Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty