Algaol 5L, odriasovač

Pontaqua | Bazénová chémia | Kód: AQAGL050

Algaol 5L, odriasovač

Dostupnosť
Nedostupné
Merná jednotka: ks (ks)

Algaol 5L, odriasovač

Chemikálie proti riasam pre bazény

- tekutý, bez chlóru, mierne penivý
- neutrálny v pH, bez zápachu v roztoku
- možno použiť v kombinácii s inou bazénovou chémiou

Aplikácia:
na 10 m 3 vody prvýkrát 200-400 ml, potom po úvodnej dávke na prevenciu 50-100 ml týždenne. Vždy pomaly nalejte do vody na okraji bazéna. Vysoká záťaž, vysoká teplota resp. pri dažďoch je potrebné väčšie množstvo, min. 200-400 ml/ m3 ! Možno použiť len v bazénoch, nie v prírodných záhradných jazierkach, nebezpečné pre zver! Ideálny obsah chlóru: 0,6-1,0 mg / l, ideálne pH: 7,2-7,6.

Varovná veta:
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia:
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P260: Nevdychujte pary/aerosóly. P303 + P361 + P353: Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku treba opláchnuť vodou/sprchou. P305 + P351 + P338: V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405: Uchovávajte uzamknuté. P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsah: Alkyldimetylbenzylamóniumchlorid 10%.
100 g výrobku obsahuje 10 g biocídneho materiálu.

Ako vybrať tie správne prípravky do bazéna? Dozviete sa v našej prehľadnej tabuľke TU. 

Značka Pontaqua

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty